اهداف همایش

  1. تعالی شایستگی های حرفه ای کارورزان
  2. شناسایی فرصت ها و چالش های کارورزی
  3. نیازسنجی محتوای آموزشی و مهارت های حرفه ای کاروزی