بدون شک دانشگاه ها با توجه به رسالت مهم علمی " آموزش، توزیع و تولید علم " اولین جایگاه را در بین نهادهای علمی، دارا میباشند.در بین دانشگاه های موجود در کشور تنها دانشگاهی که رسالت تربیت دانشجویانی را دارد که غایت آن تربیت معلمانی است توانا -در جهت تعلیم و تربیت و پرورش نسل های آینده - دانشگاه فرهنگیان میباشد.لذا کار در عمل و ورزیدگی در کار از مهمترین اهداف تربیتی و آموزشی دانشگاه فرهنگیاناست. یکی از راه های ارتقاء علمی و کیفی این دانش و همچنین توانمندسازی دانشجومعلمان در زمینه کارورزی، عرضه و به اشتراک گذاری دانش و تجربیات کارورزی و روزآمدسازی دانش افراد توسط این اشتراک گذاری و سعی در شناسایی و تولید آن و همچنین به چالش کشاندن دانشجومعلمان، اساتید و مدرسین دانشگاه فرهنگیان و کلیه متخصصانی می باشد که دغدغه آنها ارتقاء سطح کیفی و علمی دانشگاه فرهنگیان و در نهایت ارتقاء کیفیت آموزش در آموزش و پرورش می باشد. این اهداف عملی نخواهد شد مگر در قالب همایش ها و کنفرانس ها و نشست های علمی .

 با توجه به اینکه چنین همایش هایی زمینه ی ارتقاء علمی متخصصان کشوری و بستر سازی مناسب جهت تبادل علمی و ارائه تجربیات اساتید برجسته در این حیطه خواهد بود پردیس امام خمینی(ره) درنظر دارد سهم کوچکی در این بین داشته و تصمیم به برگزاری دومین همایش با موضوع کارورزی را دارد.