کمیته برگزاری
دکتر محمدباقر مسعودی
رئیس
سرپرست مدیریت امور پردیس های استان گلستان و سرپرست پردیس امام خمینی(ره) گرگان- دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: masoodi [at] yahoo.com
کمیته علمی
دکتر حسین تربتی نژاد
دبیر کمیته علمی
عضو هیات علمی، مدیر گروه تربیت حرفه ای پردیس امام خمینی(ره) گرگان - دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: h.torbati [at] yahoo.com
تلفن: 09113757745
کمیته اجرایی
فاطمه حسین آبادی
دبیر اجرایی
معاون آموزشی پردیس امام خمینی(ره) گرگان- دانشگاه فرهنگیان
پست الکترونیکی: fh_0171 [at] yahoo.com