1. ثبت "دومین همایش منطقه ای کارورزی، توسعه شایستگی های حرفه ای" در سامانه سیویلیکا
"دومین همایش منطقه ای کارورزی، توسعه شایستگی های حرفه ای" در سامانه سیویلیکا ثبت شد.
2. ثبت "دومین همایش منطقه ای کارورزی، توسعه شایستگی های حرفه ای" در سامانه ایران کنفرانس
"دومین همایش منطقه ای کارورزی، توسعه شایستگی های حرفه ای" در سامانه ایران کنفرانس ثبت گردید.