ارسال فایل Word مقالات در سربرگ معرفی شده
1397-10-17

لطفا جهت چاپ مقالات در CD (یا کتابچه) همایش، فایل Word مقاله ارسالی خود را طبق شرایطی که در راهنمای نگارش مقاله اعلام شده در فایل سربرگ پیوست همین خبر، تا پایان وقت اداری چهارشنبه 19/10/1397 به آدرس زیر ارسال فرمایید. 

pikhglib@gmail.com

 

دریافت فایل سربرگ