# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1059-KAR The Effect of Apprenticeship on Pre-service Student Teachers’ Self-efficacy حمیدرضا ایرجی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1021-KAR ارزشیابی برنامه درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند برنامه درسی ملی اشرف میرحیدری، شهرام عروف زاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1027-KAR آسیب شناسی برنامه کارورزی از دیدگاه اساتید دانشگاه فرهنگیان اشرف میرحیدری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1127-KAR آسیب شناسی تجربی کارورزی دانشجومعلمان محمد رحمانی، جواد رحمانی، شادی افراز مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1065-KAR آسیب شناسی دوره های کارورزی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس زینبیه شهرستان پیشوادر سال 97-1396 عبدالرضا شیرکوند، ملیحه شه دوست، محمد قهاری، آمنه اکبر شریفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1144-KAR آسیب‌شناسی کارورزی از دیدگاه اساتید دانشگاه فرهنگیان استان قم سید ابوالقاسم میرقیصری، منصوره شاکر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1078-KAR آسیب شناسی کارورزی از دیدگاه دانشجو- معلمان و اساتید کارورزی در ایران فاطمه یاراحمدی، نجمه شفیعی صدر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1015-KAR آموزش دوگانه (تعلیم حرفه ای و کارورزی ) روشی مناسب برای مقابله با بحرانهای اقتصادی ابوالفضل روحانی، شقایق روحانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1149-KAR اهمیت و جایگاه کارورزی و کارآموزی در نظام آموزشی کشور حسین تربتی نژاد، صدیقه نیازی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1141-KAR بازشناسی نقش کارورزی در برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان طیبه تجری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1004-KAR بی انگیزگی دانش آموزان در کلاس درس (تجربیات معلمان و کارورزان) زهرا اردشیرنشان، ابراهیم امیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
12 1013-KAR بررسی اثرات توانمندسازی کارکنان، کارتیمی و آموزش کارکنان روی رضایت شغلی اسماعیل معدنشکاف مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
13 1064-KAR بررسی اهمیت و ضرورت کارورزی در نظام تربیت معلم و نقش آن در ایجاد خلاقیت های حرفه ای صهبا رجبی استرابادی، فاطمه بینش مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
14 1024-KAR بررسی تاثیر تجاری سازی دانش حاصل از کارورزی در جهت شایستگی معلمان علی منصوری، علی شمسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1142-KAR بررسی تاثیردرس کارورزی سه در توسعه ی مهارت های حرفه ای تدریس در معلمان ابتدایی نسرین عابدنیا، زهرا یزدانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
16 1137-KAR بررسی تاثیر کارورزی بر رضایت شغلی دانشجو معلمان (مورد مطالعه دانشجویان دختردانشگاه فرهنگیان استان اصفهان پری عطایی، سمیه رحمانی، زهره جمالپور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
17 1006-KAR بررسی تاثیرکارورزی فکورانه دربرنامه درسی تربیت معلم بررشدشایستگی های دانشجومعلمان هانیه کارخانه مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
18 1130-KAR بررسی تاثیر گذراندن درس کارورزی برخودباوری دانشجو معلمان (مورد مطالعه دانشجویان دختردانشگاه فرهنگیان استان اصفهان) پری عطایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 1051-KAR بررسی تطبیقی دوره‌‌ی کارورزی تربیت معلم کشورهای ایران، آمریکا، آلمان و کانادا عبدالجلال توماج، علیرضا بادله مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
20 1131-KAR بررسی تطبیقی نظام کارورزی در ایران و کشور های انگلستان ، ژاپن و کانادا محمد مهدی سلیمانی، محمد اسفندیاری نژاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
21 1122-KAR بررسی تطبیقی نظام کارورزی در مراکز تربیت معلم ایران،انگلستان و فنلاند مهدی سلطانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
22 1124-KAR بررسی تطبیقی وضعیت کارورزی دانشجومعلمان در مراکز تربیت معلم ایران،آلمان و ژاپن وحید رحیم زاده، مهدی سلطانی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
23 1094-KAR بررسی تطبیقی وضعیت کارورزی دانشجو معلمان در مراکز تربیت معلم ایران،ژاپن،فرانسه، انگلستان و مالزی افسانه شجاع، افسانه سارمی قره گل، ابراهیم امیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
24 1123-KAR بررسی چالش های درس کارورزی دانشگاه فرهنگیان یحیی بیات، پریسا والی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
25 1125-KAR بررسی چالش ها و فرصت های کارورزی و نقش آن بر توسعه حرفه ای دانشجویان پرستو بهبهانی، زهرا رنجبر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
26 1014-KAR بررسی دیدگاه های مرتبط با اهداف و ویژگی های کارورزی دانشجویان حمیدرضا یونسیان، سیدحسن علمدارمقدم، علی اکبر سیف مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
27 1001-KAR بررسی رابطه درس پژوهی با توسعه حرفه ای معلمان مطالعات اجتماعی متوسطه اول آموزش و پرورش نواحی پنج گانه تبریز در سال تحصیلی 96-95 اسداله خدیوی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
28 1038-KAR بررسی علل پرخاشگری در کودکان و دانش آموزان با بهره گیری از تجارب معلمان ابتدایی فائزه مشهدی زاده، سیما رحیمی، ابراهیم امیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
29 1031-KAR بررسی عوامل موثر بر چالش ها و نقاط ضعف درس کارورزی در نظام تربیت معلّم ایران(مورد مطالعه؛ دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان خوزستان) احمد کریمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
30 1111-KAR بررسی فرصت‌ها و چالشهای کارورزی در دانشگاه فرهنگیان: رویکرد کیفی فرشاد علی یاری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
31 1066-KAR بررسی کارورزی بازنگری شده در کسب هویت حرفه ای دانشجو معلمان با رویکرد معلم صلاحیت محور زهره تقوی، رقیه ابراهیمی شهرآباد، فاطمه جانقلی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
32 1140-KAR بررسی میزان تأثیر درس کارورزی در تغییر دانش و یادگیری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان گلستان طواق گلدی گلشاهی، عبدالعارف شجاعی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
33 1132-KAR بررسی میزان کارامدی کارورزی فکورانه بر تقویت توان حرفه ای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان فاطمه زهرا اسحقی کوپایی، اشرف میرحیدری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
34 1091-KAR بررسی مشکلات دانش آموزان ابتدایی در حل مسائل ریاضی سیده فهیمه کاظمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
35 1090-KAR بررسی مشکلات درس کارورزی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ماه نسا سفیدی، ابراهیم امیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
36 1060-KAR بررسی نقش کارورزی در بروزبرخی از خلاقیت های حرفه ای (تدریس ، مدیریت ، استفاده از وسایل کمک آموزشی ، کلامی ، عاطفی )دانشجویان دانشگاه شهید میر شاکی الیگودرز مهران انیکازی، محسن اسماعیلی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
37 1109-KAR بررسی نقش کاروزی بر بروز خلاقیت حرفه‌ای دانشجو معلمان (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان مرکز خواهران؛ پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد) عباسعلی علیزاده برمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
38 1147-KAR بررسی نقش و جایگاه کارورزی تربیت معلم در ایران ومقایسه تطبیقی آن با کشورهای آلمان،انگلستان،ژاپن وفرانسه و کانادا شهلا مجدآرا، مریم قاسم پور مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
39 1114-KAR بررسی وتحلیل میزان انطباق فرمهای کارورزی بااهداف کارورزی و کارآمدی آنها درارزشیابی پایانی محمدعلی نظری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
40 1129-KAR بررسی وضعیت موجود و وضعیت مطلوب برنامه‌درسی کارورزی رشته علوم‌تربیتی از دیدگاه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان عبدالجلال توماج مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
41 1077-KAR تأثیر کارورزی در رشد نظام تعلیم و تربیت از دیدگاه دانشجو معلّمان و استادان پردیس فاطمه الزهراء (س) یزد سعیده هدایتی شاهدی، صدیقه ناظمیان، مریم السادات نورانیان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
42 1033-KAR تجربیات معلمی(درس پژوهی با موضوع آموزش اثربخش اهرم ها و انواع آن) زهرا امینی، فاطمه نظری، محدثه عنایتی، مژگان صادقی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
43 1128-KAR تجربه ی کارورزی :چگونه توانستم انگیزه یادگیری و پیشرفت در درس املا را دررویا به وجود آورم؟ صدیقه کر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
44 1085-KAR تربیت معلم فکور: یک رکن اساسی در دانشگاه فرھنگیان و یک نیاز بنیادی در آموزش وپرورش الهام حاجی حسینی، فرشته پراور، ابراهیم امیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
45 1075-KAR چگونگی برطرف کردن مشکل گوشه گیری و خجالتی بودن دانش آموز بهناز نوروزی، ابراهیم امیری مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
46 1039-KAR چگونه توانستم(درکارورزی) مشکل افت تحصیلی پریا دانش آموز پایه ی پنجم را برطرف کنم؟ سیده معصومه حسینی اصل، ابراهیم امیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
47 1093-KAR چگونه توانستم مشکل ترس فرزاد ازآموزگار را کم کنم مظاهر اسماعیل زاده، ابراهیم امیری، سینا توکلی، احمد علیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
48 1020-KAR چگونه توانستم مشکل حسادت دانش‌آموزان کلاس سوم یک را کاهش دهم؟ منیره ابراهیمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
49 1087-KAR چگونه کلاسی جذاب داشته باشیم؟ فاطمه اسفندیاری نیا، آرزو ولی اللهی، ابراهیم امیری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
50 1106-KAR چگونه می‌توانم قدرت مدیریت اثربخش کلاس را در خود افزایش دهم(اقدام پژوهی) مرتضی پورشیرازی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
51 1050-KAR حل مشکل گوشه گیری دانش آموز بر اساس تجربیات دوران کارورزی رضا شیبانی فر، سعید عزیزی، آذر رحیم زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
52 1026-KAR خلاصه‌ای از نحوه تدریس فصل 5 علوم اول ابتدایی( مبحث گیاهان) سعیده پران دوجی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
53 1025-KAR روایت پژوهی_ علت بی‌رغبتی دانش‌آموزان نسبت به مدرسه و عدم تمایل آنان به یادگیری درس سعیده پران دوجی، ام البنین رحیمی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
54 1135-KAR روایت نگاری تجارب موفق در کارورزی یک دانشجو معلم سمیرا محرابی جوبنی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
55 1117-KAR شایستگی واخلاق حرفه ای کارورزان در تعلیم و تربیت مظهر مقدمی فر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
56 1009-KAR کارورزی: بستر پرورش خلاقانه ی معلم نوین زهراسادات طباطبایی دستجردی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
57 1035-KAR موانع و فرصت های پیش روی اجرای درس کارورزی در راستای توانمند سازی حرفه ای دانشجو معلمان مهران مداح، محمد جواد عرب مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
58 1151-KAR نقش اقدام پژوهی (به طور کلی پژوهش) در دوره ی کارورزی، جهت تعلیم معلمی متفکر علی رضائی نیک مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
59 1108-KAR نقش الگوها ومعیارهای دینی وگرایش به هدف بر رفتار شهروندی سازمانی دانشجو معلمان دردوره کارورزری دردانشگاه فرهنگیان سیدمنصور امامی میبدی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
60 1103-KAR نقش بازی و قصه گویی در کاهش کم رویی و بهبود مهارت های اجتماعی و عزت نفس پروانه نگین توماج، ام البنین رحیمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
61 1084-KAR نقش تفکر انتقادی در کسب توانمندی‌های حرفه‌ای دانشجومعلمان در دوره‌های کارورزی نگین توماج، ام البنین رحیمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
62 1136-KAR نقش کارورزی دانشگاه فرهنگیان در شناسایی و بهبود مشکل روخوانی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی احسان طالبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
63 1011-KAR نقش کارورزی در بروز خلاقیّت‌های حرفه‌ای سعید آذری راد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
64 1104-KAR نقش کارورزی در توسعه شایستگی ها و مهارتهای حرفه ای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان عارف علیزاده مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
65 1048-KAR نقش و جایگاه کارورزی و کاراموزی در تربیت معلم فاطمه عبداللهی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
66 1042-KAR واکاوی درس کارورزی رشته علوم تربیتی (آموزش ابتدایی) مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان استان خراسان شمالی احمد سعادتی، ابراهیم امیری، محمد کاظمی علی آباد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است